دریافت(بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر)

هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات204حجم0/271 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf توضیحات کامل دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی *** پرسشنامه طراحی شده برای پایان نامه بصورت رایگان نیز ضمیمه شده است. چکیده: شاد زیستن پاسخی به چگوبررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر|42074767|eoc34022777|اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان,بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی بر شادی جوانان,بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر شادی جوانان,بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر شادی جوانان,پایان نامه نقش شادی در زندگی جوانان,دیدگاهها و رویکردهای مختلف پیرامون شادی,بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی
این فایل درباره ی بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این پایان نامه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات204حجم0/271 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی *** پرسشنامه طراحی شده برای پایان نامه بصورت رایگان نیز ضمیمه شده است. چکیده:شاد زیستن پاسخی به چگونه زیستن است، به ویژه برای جوانانی که به دنبال زندگی هدفمندند و آینده سازان این سرزمین به شمار می‌روند. به دلیل اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان، انجام پژوهشی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسید. از این رو، هدف تحقیق حاضر شناخت میزان احساس شادی جوانان شهر بابلسر و شناسایی عوامل جامعه شناختی موثر بر آن می‌‌باشد. نوع روش تحقیق از نظر کنترل شرایط پژوهش، پیمایشی و از نظر زمانی، مقطعی است (نیمه اول سال 1390). متغیرهای مستقل این تحقیق نیز شامل سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده و تعیین رابطه این سه نوع سرمایه با میزان احساس شادی از مهمترین فرضیه‌های این تحقیق می‌باشند. برای انجام این پژوهش از یک نمونه 380 نفری از ساکنان 29- 15 سال بابلسر، استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که میزان شادی پاسخگویان به طور کلی در حد متوسط است. از بین متغیرهای زمینه ای و جمعیت شناختی مورد مطالعه، هیچ‌کدام با شادی رابطه نداشتند. همچنین از میان ابعاد سرمایه های اجتماعی و فرهنگی، ارتباطات اجتماعی، اعتماد اجتماعی، اعتماد تعمیم‌یافته و سرمایه فرهنگی عینیت یافته با شادی رابطه داشتند. متغیرهای سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی نیز تبیین‌کننده‌های شادی دراین تحقیق بوده‌اند. میزان تأثیرگذاری انواع سرمایه بر شادی نیز به ترتیب اهمیت عبارتند از: سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی. مدل بدست آمده از متغیرهای موثر بر اساس رگرسیون چند متغیره نیز، 23 درصد از واریانس احساس شادی در جامعه آماری را تبیین می کند. کلیدواژه ها:جواناناحساس شادیسرمایه اقتصادیسرمایه فرهنگیسرمایه اجتماعی مقدمه:لازم نیست ثابت شود که اکثر انسانها و شاید همه آنها میخواهند شاد باشند زیرا بشر از دیرباز به دنبال این بوده است که چگونه میتواند بهتر زندگی کند. چه اسبابی بیشتر موجبات جلب رضایتش را فراهم میکند و با چه ساز و کارهایی میتواند از تنفس در این دنیا لذت و بهرهی بیشتری ببرد. این درحالیست که فشارهای مختلفی که در زندگی معمول انسان امروز از قبیل فشارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، روانشناختی و جمعیتی وجود دارد، همگی باعث تجربه کاهش رضایت و شادی افراد در زندگی روزمره میشود.به همین دلیل برای بسیاری از مردم، شادمانی به صورت ناامید کننده ای دور از دسترس باقی مانده است. بدین طریق، اهمیت نقش شادی در بهداشت روانی، سلامت جسمانی، کارآمدی، بهره وری و فعالیتهای اجتماعی موجب گردیده که توجه محققان حوزه های روان شناختی، علوم زیستی و علوم اجتماعی به عوامل مؤثر بر شادی افزایش یابد در همین زمینه، جان استوارت میل بر این باور است که شادمانی و رضایت اهمیتی اساسی در زندگی فرد دارد و افراد درصدد افزایش دادن رضایت از زندگی شان هستند. در ایران نیز آمارهای بسیار زیادی وجود دارد که حاکی از سردی، بی انگیزهگی، بی اعتمادی، منفی بافی،گریز از جامعه و مشکلات دیگر است. همه این مسائل در شرایطی که شادی در جامعه وجود ندارد، رخ میدهند و میتوانند مسیر رشد و توسعه کشور را بسته یا کند سازند. از این رو، به دلیل اهمیت این موضوع که نشان دهنده نقش شادی در توسعه کشورهاست، تحقیق حاضر به بررسی شادی و عوامل جامعه شناختی مؤثر بر آن پرداخته است. سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به دلیل اهمیت شان در حوزه جامعهشناختی از متغیرهای مستقل در این تحقیق میباشند. این تحقیق در قالب 6 فصل مجزا ارایه گردیده است.فصل اول شامل کلیات تحقیق است که به بیان مسئله،اهمیت و ضرورت، اهداف و سئوالات تحقیق میپردازد. فصل دوم به طور مفصل تعاریف شادی، دیدگاهها و نظریات در باب شادی مطرح شده، سپس تحقیقات پیشین که در دو بخش داخل و خارج از کشور میباشد مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه چارچوب نظری تحقیق، فرضیات و مدل نظری تحقیق عنوان شده است. فصل سوم روش شناسی تحقیق است که تعاریف نظری و عملیاتی، اعتبار و پایایی، جامعه آماری و نمونه تحقیق، شیوه نمونهگیری، روش تحقیق و تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها در این فصل مطرح شده است. در ادامه تحقیق، فصل چهارم به توصیف متغیرهای زمینه ای، مستقل و وابسته و فصل پنجم به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق میپردازد که شامل آزمون معنی داری( T-test ، من ویتنی، کروسکال والیس، تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر) است. در فصل ششم نیز به بحث و نتیجه گیری بر اساس تحلیل داده ها پرداخته شده است. فهرست مطالبفصل اول:کلیاتچکیدهمقدمه بیان مساله پژوهشاهمیت انجام پژوهشضرورت تحقیقاهداف پژوهشسوالات پژوهشفرضیه های پژوهش فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهشمقدمهتاریخچه مختصری از شادیمبانی نظری پژوهش -تعاریف شادیتعاریف عاطفیتعاریف شناختیتعاریف ترکیبیپایه های خوشبختی و شادیدیدگاهها و رویکردهای مختلف پیرامون شادیدیدگاه کلاسیکدیدگاه لذت گراییدیدگاه معنویرویکرد زیست شناختی در مورد شادی:رویکردهای روان شناختی و روان شناسی اجتماعینظریه ویژگیهای شخصیتی، ژنتیکی و شادیدیدگاه شناختی و شادیتحلیل اسنادی هیجانبرخی از نظریاتی که در ارتباط با دیدگاه شناختیتئوری مقایسه اجتماعینظریه محرومیت نسبیتئوری ارجاع ادراکی شادمانیدیدگاههای زمینه ای در مورد شادیتئوری ارزشها و اهدافنظریه داینر و همکارانشادی در نظریه مازلورویکرد جامعه شناختیشادی در نظر کنتشادی در نظر زیملشادی در نظریهی گیدنزشادی در نظریه هالر و هادلرشبکه ها و روابط اساسی شخصیهمبستگی ها و پیوستگی های اجتماعی فرهنگیساختار نهادی و کلان جامعهمروری بر مطالعات پیشین:پژوهشهای داخلیپژوهشهای خارجیجمع بندی مطالعات پیشین:چهارچوب مفهومی تحقیقمفهوم سرمایه:تحول نظریه سرمایهپیر بوردیوسرمایه اقتصادی و شادیسرمایه فرهنگی و شادیبه نظر بوردیو سرمایه فرهنگی می تواند به سه شکل وجود داشته باشد:سرمایه اجتماعی و شادیجمع بندی نظریهها و چارچوب مفهومی تحقیقفرضیه های تحقیقفرضیه های اصلی تحقیق:فرضیه های فرعی تحقیق:تحلیلی تحقیق: فصل سوم:روش تحقیقمقدمهتعریف مفاهیممتغیرهاسرمایه اقتصادی:سرمایه فرهنگیسرمایه اجتماعی:تعریف عملیاتی متغیرها و شاخص سازی:متغیر وابسته شادیجدول شماره 1 3 : فرآیند شاخص سازی متغیر شادی و گویه های آنمتغیرهای مستقل - - - سرمایه اقتصادیجدول شماره 2 3 : فرآیند شاخص سازی متغیر سرمایه اقتصادی و گویه های آنسرمایه فرهنگیجدول شماره 3 3 : فرآیند شاخص سازی سرمایه فرهنگی تجسم یافته و گویه های آنجدول شماره 4 3 : فرآیند شاخص سازی سرمایه فرهنگی عینیت یافته و گویه های آنجدول شماره 5 3 : فرآیند شاخص سازی سرمایه فرهنگی نهادینه شده و گویه های آنسرمایه اجتماعی فرایند شاخص سازی سرمایه اجتماعیتعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیریجامعه آماریتکنیک های تجزیه و تحلیل داده هااعتبار و رواییجدول شماره 9 3 : نتایج آلفای کرونباخ برای متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق فصل چهارم:توصیف داده ها فصل پنجم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنهادات منابع
"

مطالب دیگر:
نقشه ی بخش های شهرستان مینودشتنقشه ی بخش های شهرستان رامیانتحقيق بهينه‌سازي و معرفي انواع مختلف روش‌های آنتحقيق به حداقل رساندن هزينه و افزايش سودآوري در واحدهاي توليديتحقيق بزرگترين مردهاي اقتصاديتحقيق برنامه ريزي و مديريت پروژهتحقيق برنامه ريزيتحقيق بررسي و ارزيابي ريسك مشتريان اعتباريتحقيق تعلیق اجرای مجازاتتحقيق حقوق كودكتحقيق حقوق در مورد دیهتحقيق حقوق در مورد قتلتحقيق قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ايرانگزارشات دورة كارآموزي و كارورزي وكالت (با موضوع بيمه)گزارشهاي دوره كارآموزي وكالت و حقوقتحقيق كفالتتحقيق كلاهبرداري و بررسي شيوه و شگردها و راه هاي مقابله با آنمجموعه گزارش های كارآموزي و كارورزي وكالتمجموعه گزارشات كارآموزي وكالتگزارش كارآموزي جلسات حضور در محاکم کيفريتحقيق معاونت در جرمتحقيق مفهوم مصونيت دولتها و سران آنها از ديدگاه حقوق بين المللتحقيق مقدمات علم حقوق و حقوق اساسیتحقيق مقدمه و تاريخچه طبقه‌بندي مشاغل در جهانتحقيق موقعيت نفت و گاز کشور در بازارهاي نفت و گاز جهان