دریافت(جزوه جامعه شناسی روستایی (منابع طبیعی : آبخیز داري))

auto;text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed"> mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:جزوه جامعه شناسی روستایی (منابع طبیعی : آبخیز داري)|39015582|eoc34022777|دانلود جزوه جامعه شناسی روستایی (منابع طبیعی : آبخیز داري) ,رشته جامعه شناسی , دانلود جزوه , جامعه شناسی روستایی ,منابع طبیعی : آبخیز داري , دانلود ,جزوه جامعه شناسی روستایی , کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت , فروشگاه فایل
این فایل درباره ی جزوه جامعه شناسی روستایی (منابع طبیعی : آبخیز داري) می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.




توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون
کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی ویژه کنکور سال 95



مقدمه 1-1-

یکی از بارزترین
مشخصات زمان ما، تغییرات سریع است. دگرگونیهاي شگرف و مداوم فنـی ، صـنعتی،
کشـاورزي عصـر



حاضر زمینه ارتباط و
اتکاء اقوام ، ملل و خلاصه اکثریت مردم جهان را فراهم نموده است. در گذشته اي نه
چندان دور

(

قرون 18 و 19 میلادي)
، اکثریت ساکنین کره زمین در سرزمین کشور خود تقریباً منطبق بر فرهنـگ خصـائص خـاص


اقتصادي ـ اجتماعی ـ
سیاسی ـ مذهبی ... زندگی می کردند ارتباط با دنیاي آن زمان ناچیز بود، در حالیکه
امروزه هـیچ



گروهی نمی تواند از
تأثیر هر آنچه در سایر نقاط جهان می گذرد بر کنار بماند



1-2 تعریف جامعه شناسی

15
ـ ماکس وبر ( 1920 ـ Max Weber ( 1864 جامعه شناس معاصر آلمانی:


جامعه شناسی علمی است که قصد دارد با تشریح مفاهیم ذاتی رفتار اجتماعی، به
شناخت

آن برسـد و موفـق بـه
تبیـینجامعه شناسی روستایی علمی آن گردد
»



16
ـ مارسل موس( Marcel Mauss ( 1950- 1872 جامعه شناس و مردم شناس فرانسوي: جامعه شناسی علمـی اسـت


که با نظري جامع،
پدیده ها ي اجتماعی کامل را مطالعه می کند
.

A.W Small ( 54 1926- 18 )
اسمال ودلوري و آلبیون ـ17


جامعه شناسی علمی است
که به بررسی کنشهاي متقابل اجتماعی می پردازد
.

18
ـ ژرژگورویچ George Gurvitch فرانسوي:


جامعه شناسی علمی است
که دیدگاههاي اجتماعی کامل وکلی را در همه سطوح و با در نظر گرفتن آن، گـروه
بنـدیهاي



کوچک و جامعه هاي
بزرگ را از نظر سیر تکوینی مورد بررسی قرار می دهد
..



1-3 جامعه شناسی روستایی

قبل از آنکه جامعه
شناسی تعریف شود بهتر است تعاریفی چند از جامعه مشخص گردد
.

جامعه تعریف 1-3-1-

1
ـ ارسطو: جامعه را به
موجود زنده تشبیه می کند که قانون رشد، تولد، مرگ بر آن حکمفرماست
.

2
ـ منتسکیو : جامعه
عبارت است از گروههاي اجتماعی که بوسیله ، زمان و مکان محـدود و مشـخص مـی شـود و
ایـن


اجتماعات بدون پیروي
از یک حکومت قابل قبول و قوانین خاص نمی تواند وجود داشته باشد
.

3
ـ اگوست کنت : جامعه
از تمام افراد زنده و همچنین از تمام کسانیکه از این جهان رفته اند ولی با تأثیر
خـود در ذهـن



اخلاف خویش به حیات
ادامه می دهند تشکیل می یابد
.


4
ـ استاد مطهري:
مجموعه اي از افراد انسانی که با نظامات و سنن و آداب و قوانین به یکدیگر پیوند
خورده زندگی دسته



جمعی دارند، جامعه را
تشکیل می دهند. بعبارت دیگرمجموعه اي از انسانها را که در جبر یـک سلسـله نیازهـا
و تحـت


نفوذ یک سلسله عقیده
ها، ایده ها و آرمانها در یکدیگر ادغام شده و در یک زندگی مشترك غوطه ورند



0-2 نکات
کلیدي


1
خطوط کلی سیاست هاي توسعه روستایی ایران با توجه به گزینش هاي انتخابی و منطقه
اي
:

1
ـ شناخت جامعه روستایی

2
ـ شبکه بندي حوزه هاي روستایی

3
ـ متنوع کردن فعالیتهاي غیر کشاورزي

4
ـ تنوع بخشیدن به فعالیتها و ایجاد مشاغل در شهرهاي کوچک

5
ـ تنظیم برنامه اي دقیق براي نواحی پیرامون شهرها (محدوده استحفاظی و خارج از
محدوده
)

6
ـ رسیدگی به نواحی حاشیه اي

7
ـ دگرگونی همه جانبه در بخش هاي مختلف سه گانه روستایی

بهره گیري از نهادهاي موجود -




مطالب دیگر:
📒geometric_aspects_of_functional📒reservoir engineering practice📒experimental_design📒the_offshore_drilling📒gslib_geostatistical_software_library📒geostatistics_with_applications📒Gas Reservoir Engineering_Dr Gerami📒basic_steps_in_geostatistics📒504_Absolutely_Essential📒air_and_gas_drilling📒nuclear_geophysics_applications📒Stress Corrosion Cracking of Pipelines📒Advanced-Drilling-and-Well-Technology📒drilling(مرجع)📒Surface Wellhead Standard📒tructured1bst📒James_Sheng_Modern_Chemical_Enhanced📒Nontechnical_Guide_to_Petroleum📒Geometric_Modelling _Numerical_Simulation📒Advanced Reservoir Engineering - Tarek Ahmed📒Field Geophysics - John Milsom📒Geologic_Analysis_of_Naturally_Fractured📒Rock_Mass_Classification_a_practical📒4500📒Practical_Reservoir_Engineering