دریافت(مقاله جامعه آماري (دانش آموزان سال اول دبيرستان ))

مقدمه : شناخت عوامل اثرگذار بر روي عملكرد افراد از موضوعات تاريخي در علم روانشناسي بوده است. سابقه اين مطلب به بحث روانشناسان در مورد تأثير هوش بر عملكرد و تأكيد بر نقش آن در مقابل نقش عوامل محيطي و تاكيد زيادي كه بر روي عوامل آن صورت مي پذيرفت برمي مقاله جامعه آماري (دانش آموزان سال اول دبيرستان )|39013209|eoc34022777|روش نمونه گيري PPS,مقاله آمار, دانلود تحقیق آمار,دانلود پایان نامه آمار,پروژه رشته آمار,روش های آمار گیری, نمونه گيري به روش PPS,ابزار گردآوري داده ها,مقياس نگرش رياضي,مقياس اضطراب رياضي
این فایل درباره ی مقاله جامعه آماري (دانش آموزان سال اول دبيرستان ) می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مقدمه :
شناخت عوامل اثرگذار بر روي عملكرد افراد از موضوعات تاريخي در علم روانشناسي بوده است. سابقه اين مطلب به بحث روانشناسان در مورد تأثير هوش بر عملكرد و تأكيد بر نقش آن در مقابل نقش عوامل محيطي و تاكيد زيادي كه بر روي عوامل آن صورت مي پذيرفت برمي گردد. در طي چندين سال گذشته محققان با توجه به پيش زمينة فكري و جهت گيري تحقيقي خود عوامل متفاوتي را به عنوان عوامل تاثيرگذار برشمرده اند. ارائه روشهاي پيشرفته تر آماري و ورود آن به صحنه تحقيقات اجتماعي و آموزشي عامل ديگري در جهت انجام بيشترين تحقيقات بود تا جايي كه برخي از محققان توصيه نموده اند كه تحقيقات به سوي استفاده از روشهاي بررسي مدلهاي علّي سوق داده شود (يندورا 1997، پاجرس وميلر 1994) تا بدين وسيله بتوان علاوه بر شناسايي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي، اثرات ميانجي گرايانه متغيرها را نيز بازشناسي كرده، تا بدين صورت اثرات مستقيم متغيرها بر همديگر از اثرات غير مستقيم تفكيك گردند.

قسمتی از متن:

براي انتخاب نمونة معرف جامعه از روش نمونه گيري PPS استفاده شد. در اين نمونه گيري هر يك از مدارس بر اساس تعداد كلاسهايشان فهرست مي شوند. به عبارت ديگر شانس انتخاب شدن هر مدرسه به تعداد كلاسهاي آن مدرسه وابسته است. براي انتخاب نمونه ابتدا تعداد كلاسها فهرست شده و نمونه گيري از بين كلاسهاي ليست شده انتخاب مي شوند. بدين ترتيب واحد نمونه گيري در روش نمونه گيري PPS كلاس خواهد بود.
مطابق با شيوه اجراي نمونه گيري PPS ، ابتدا تمامي كلاسهاي اول دبيرستان در شهر تهران فهرست شد و براساس اين فهرست به صورت تصادفي تعدادي از كلاسها انتخاب شد. در انتخاب كلاسها سعي شد كه علاوه بر تعداد تقريبي نمونه، تعدادي از كلاسها نيز به عنوان كلاسهاي جانشين در نظر گرفته شوند. مشخصات نمونه درجدول زير آورده شده است

فهرست:
مقدمه
جامعه آماري
روش نمونه گيري
ابزار گردآوري داده ها
عملكرد قبلي رياضي
مقياس نگرش رياضي
مقياس اضطراب رياضي
مقياس انگيزش
روش آماري
مدل ارزيابي
پيش فرضها
تجزيه تحليل دگرسيون
مقايسه بين عملكرد دو جنس


مطالب دیگر:
مطالعه سيستم موجود و امكان سنجىآسیبهای اجتماعیاهمیت توجه به مشکلات نوجوانیاولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی برقبررسي بد خطي در دانش آموزانبررسي پايگاه اجتماعي معلمانبررسی شاخصهای سلامت روان و نگرش به خودکشی در شهرستان دره شهربررسي مسئله فحشاءبررسي وضعيت فردي ، اجتماعي و خانوادگي زنان روسپيپرخاشگریتوليد زبالهراهنمايي درمانيرهيافت ترويجي مشاركتيروش تحقيق در حقوقموانع پيشرفتنظر سنجي تلفني از مردمنقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامیوسواس و طریقه درمان3موازنه11 سپتامبر13 آبان16 سال حکومت رضاخان25 صآب بادخاك آتش در بوستان سعدیلیسپ درج نماد ترانشه های خاکبرداریموضوع مقاله مكانيسم هيستوپاتولوژي در نماتد