دریافت(جامعة مدني و بررسی نقش و مشارکت نوجوانان در جامعه مدني و مشکلات مشارکت آنها)

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 101   «الهي قبلة عارفان خورشيد روي توست و مسجد اقصي دلها حريم كوي توست ، نظري به سوي ما فرما كه نظر ما به سوي توست . » 1 مقدمه كشور ما ايران يكي از بالا ترين ميزانهاي رشد جمعيت در دنيا را داراست وبا داشتنجامعة مدني و بررسی نقش و مشارکت نوجوانان در جامعه مدني و مشکلات مشارکت آنها|30020145|eoc34022777|جامعة مدني و بررسی نقش و مشارکت نوجوانان در جامعه مدني و مشکلات مشارکت آنها
این فایل درباره ی جامعة مدني و بررسی نقش و مشارکت نوجوانان در جامعه مدني و مشکلات مشارکت آنها می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 101

«الهي قبلة عارفان خورشيد روي توست و مسجد اقصي دلها حريم كوي توست ، نظري به سوي ما فرما كه نظر ما به سوي توست . »

1 مقدمهكشور ما ايران يكي از بالا ترين ميزانهاي رشد جمعيت در دنيا را داراست وبا داشتن پنجاه در صد جمعيت زير هفده سال از جوانترين كشورهاي دنيا محسوب مي‌شود . پرداختن به مسائل نوجوانان و جوانان و بررسي مسائل ومشكلات آنها از حياتي ترين وظايف افراد در جامعه به شمار ميرود . تأمين نيازمنديهاي مختلف اين قشر عظيم كار ساده اي نيست و قدر مسلم در آينده اي نه چندان دور كشور ما با مشكلاتي كه زائيده رشد بالاي جمعيت است روبرو خواهد بود .جامعه مدني از دير باز مورد توجه محافل مختلف بوده است وعمل آن از ديدگاهاي مختلف توسط محققين علوم انساني و فلاسفه مورد برسي قرار گرفته است وبا توجه به تغيرات جوامع لزوم ادامه واستمرار اين تحقيقات همچنان باقي است . در اين تحقيق نيز سعي شده مشاركت نوجوانان را در جامعه مدني مورد برسي قرار داده تا انشا الله بتوان نوجوانان را به شركت در جامعه مدني تشويق كرد و باعث پيشرفت و توسعه همه جانبه جامعه شد .

2 1 بيان مسئلهآيا نوجوان وجوانان در جامعه مدني مشاركت دارند ؟آيا مشاركت نوجوانان در جامعه مدني رو به افزايش است يا كاهش ؟آيا با افزايش مشاركت نوجوانان در جامعه مدني احتمال پيشرفت و توسعه كشور است يا خير ؟مشاركت نوجوانان در فعاليتهاي عمراني و فرهنگي مورد برسي قرار گرفته است؟3 1 اهميت و ضرورت مسئلهاز آنجا كه جامعه مدني طرحي پويا وساختاري جديد در كشور ما محسوب مي‌شود لذا پرداختن به ابعاد و زواياي مختلف آن نيازمند توجه و زمان زياد است . هر چند تا كنون بيشتر جنبه هاي سياسي وتا حدودي اقتصادي آن مركز بسياري از پژوهش ها و تأليفات درجامعه ما قرار گرفته است . اما از آنجا كه شناخت بيشتر جامعه مدني و اهداف و نيز راه هاي رسيدن به آن ها در تحقق يافتن هر چه بهتر و كامل تر آن در جامعه مؤثر است در سالهاي اخير سعي بر آن شده تا جايگاه اقشار مختلف مردم در غالب گروه هاي سني متفاوت در جامعه مورد برسي قرار گيرد .همين طور نقش آنها در پيشرفت همه جانبه كشور . افكار بسياري از نظريه پردازان و صاحب نظران جامعه مدني را به خود مشغول كرده است چرا كه پيشرفت مستلزم همكاري تمام اقشار و آحاد جامعه است . در اين ميان خصوصأ كشور ما گروه نوجوان وجوان يكي از شرط هاي اصلي تحقق اهداف جامعه هستند وبايد دقت و توجه بيشتري صرف اين قشر جامعه شود . مسئولان بايد جايگاه جوانان و نوجوانان در جامعه را براي آنها به تفصيل شرح داده و از افكار پويا ودر حال رشد آنها در راه نيل به اهداف كشور سود ببرند وبه نوعي آنها را در آينده و سرنوشت كشور سهيم نمايند .4 1 اهداف پژوهش1 هدف از تشكيل جامعة مدني چيست ؟2 نقش نوجوانان در جامعه مدني چيست ؟3 مشكل مشاركت نوجوانان در جامعه مدني .4 بررسي مشاركت نوجوانان در قالب پرسش مهر ،مجلس دانش آموزي ، انتخابات و فعاليتهاي عمرانيگرد آوري اين تحقيق از آنجا كه قشر نوجوان و جوان ما به نوعي اميد آيند كشور محسوب مي شود بايد براي پذيرش نقشهاي مختلف در آينده آماده شود . اما آغاز بحث در همين قسمت است زيرا مي توان در اين مورد علاوه بر آماده كردن نوجوان براي ايفاي نقشها در آينده از افكار خلاق و انديشه هاي سبز در راه پيشبرد اهداف جامعه اشتفاده كرد حال كه در جامعه اي زندگي مي كنيم كه قصد داريم روزي آن را جامعه مدني بناميم .بايد نوجوان كشور را آگاه كنيم واز او بخواهيم كه در محيطي صميمي و با حفظ حريم و احترام متقابل افكار عقايد و راه حلهاي خود را بيان كند و نيز او را در تمام مراحل ياري كرده و بطور مستمر نتيجه كارهايش را جويا باشيم . اين تحقيق نيز با هدف ارزيابي فعاليتهاي اخير مسئولين كشور و اهداف آنان در اين زمينه گرد آوري شده شايان ذكر است كه به دليل ذيغوقت امكان استفاده از بسياري از ابزار و طرح هاي آماري دقيق ميسر نگرديد .

6 1 تحليل تحقيقات انجام شده پيرامون مسئله مورد نظر :درزمينه جامعه مدني تحقيقات زيادي بعمل آمده خصوصأ فلاسفه مهم ازجمله ارسطو، افلاطون ، هابس جان لاك و.... كه ميتوان از نظرات آنها استفاده كرد وحتي تاريخچه اي از جامعه مدني كه تاريخ اسلام در دوره پيامبر ارائه ميشده است ولي در زمينه مشاركت نوجوانان تحقيقات زيادي بعمل نيامده و بشكل مطلوب منابعي در دسترس نبوده حال سعي ما جوانان ونوجوانان در اين تحقيق بر اين است كه مشاركت نوجوان را درجامعه مدني مورد برسي قراردهيم . با توجه باينكه موضوعي تازه ميباشد شايد نواقصي داشته باشد كه از تمامي عزيزان كه اين تحقيق را مورد بررسي قرار مي دهند خواهانيم كه مساعدت لازم را درجهت پيشبرد بيشتر تحقيق درمراحل آينده بعمل آورند قبلا ازهمكاري همه شما عزيزان متشكريم .

7 1 جامعه آمارينوجواناني كه در مدرسه شاهد مشغول تحصيل ميباشند ومدرسه نيز دخترانه

مي‌باشد .8 1 نمونه وروش نمونه گيريكل نمونه مورد بررسي پيش ازحذف پرسش نامه هاي ناقص 50 نفر است كه همگي از بين دانش آموزان دختر در دبيرستان شاهد عصمت مي باشند و بطور تصادفي انتخاب شدند .9 1 روش تحقيقبراساس مطالعات كتابخانه اي جمع آوري اطلاعات در زمينه تئوري ونظري خصوصأ جامعه مدني و ويژگيهاي آن وشكلهاي متفاوت آن از طريق مطالعات كتابخانه اي صورت گرفته است وبخش عمل آن از طريق مصاحبه با افرادي در مدرسه ومحيط خارج از مدرسه صورت گرفته وقسمتي ديگركه پرسشنامه مي باشد در درون مدرسه توسط پرسش گران پرسش شده است .

10 1 مراحل اجراي تحقيقمصاحبه در داخل مدرسه توسط مصاحبه كنندگان صورت گرفته و پرسشنامه بعد از تهيه و تنظيم وبررسي آن در اختيار دانش آموزان دختر دبيرستان شاهد عصمت قرار گرفته بعد از پرشدن پرسشنامه كد گذاري شده واطلاعات آن استخراج شد وبعد از طريق كامپيوتر بشكل نرم افزاري در آمد و درصد فراواني ترسيم شد.

11 1 مشكلات تحقيقازجمله مشكلات اين تحقيق ، عدم وجود كتب وتحقيقات كافي وجديد درزمينه مشاركت نوجوانان در جامعه مدني بود.كتب موجود بيشتر در رابطه با جامعه مدني خصوصا فلاسفه بود مشكل ديگر با توجه به ذيغ وقت تعداد نمونه آماري 50 پرسشنامه ( بعد از حذف پرشسنامه هاي ناقص ) مي باشد .براي كسب اطلاعات جديد روز شناخت زيادي روي سايتهاي اينترنتي نبود فقط از چند سايت استفاده شده است .

12 1 ارائه پيشنهاداتضمن تشكر از معلم راهنما ، خانم زارع پيشه ومدير مدرسه خانم بهمن پور كه در اين تحقيق كمال همكاري را با ما داشتند .ازعزيزاني كه تحقيق را بررسي مي كنند تقاضا داريم كه تحقيقات را در اختيار مسئولين قرار دهند تا موجبات مطالعات گسترده تر در اين زمينه وخدمت به نوجوانان كه 50% جامعه را شامل ميشوند فراهم گردد به اميد روزي كه نوجوانان عزيز همه در جامعه مدني مشاركت فعال داشته باشند و باعث توسعه و پيشرفت كشور شوند .

2 تعريف جامعه مدنيجامعه مدني حوزه اي از نهادهاي مستقل تحت حمايت قانون است كه در آن افراد واجتماعات از ارزش و اعتقادات متنوعي بر خوردارند وگروه هاي خودگردان كه در آن در هم زيستي مسالمت آميز با يكديگر به سر مي برند وبه صورت نهادهاي واسطه وداوطلبانه ميان دولت وافراد عمل مي كنند . از زماني كه براي اولين بار مفهوم جامعه مدني (sociefscivils ( توسط سپسرون درسالهاي پيش از آغاز مسيحيت بيان شد تا به امروز شاهد جدال انديشه فرا مدرنيته با تفكر مدرن هستيم اين مفهوم معاني وتعابير متعددي را به خود ديده است .نظر ديگري معتقد است با رويكرد تاريخي مي توان سه تعبير كلي از آن استخراج كرد .1 جامعه مدني به معناي رهايي از وضع طبيعي به مفهوم مدنيت وجامعه متمدن كه همزمان با تكوين دولت عملي شده است .2 جامعه مدني به مفهوم نقطه مقابل وضد دولت .3 جامعه مدني به معناي حوزه رقابت تكثر گرايانه احزاب ، گروه ها ، اصناف ونهادهاي سياسي واجتماعي سازمان يافته .دامنه دارترين تعريف رايج جامعه مدني اين است كه آن را ‏‎(قلمرو عام ) يا (بخش سوم ) حكومت يك كشور مكمل دولت وبخش بازرگاني يا (بخش خصوصي) جامعه مي دانند . نهادهاي جامعه مدني سازمان هايي هستند ( غير دولتي ) به اين معنا كه مردم داوطلبانه آنها را ساخته اند وخود آنها را مستقل از دولت ها اداره مي كنند وغيرانتفاعي هستند به اين معنا كه انگيزه سود آوري براي يك فرد يا گروهي از افراد ندارند . برخي بخش سوم را بخشي از ساختار جامعه مي شناسند كه آن دو بخش ديگر – يعني دولت وبخش خصوصي – جوابگوي آن هستند آن گونه از كارها وفعاليت هاي دولت ها و مؤسسات بازرگاني قابل دوام وديرپا هستند كه نمايانگر نيازمنديها و آرمانهاي مردم باشند وبه اعضاي جامعه گوش فرا دهند وخواسته هاي آن‌ها را بر آورند .

1 2 مفهوم نظري جامعه مدنيمفهوم جامعه مدني تنها در چارچوب يك نظام فكري معين قابل طرح ودرك است زيرا جزئي از يك كل وسيع تر را تشكيل مي دهد كه عبارت است از : تجدد يا مدرنيته اگرچه اصلاح جامعه مدني همانند بسياري مفاهيم ديگر مانند آزادي ، دموكراسي ، و.... در گذشته وبه خصوص در يونان باستان مطرح بوده است اما بايد دقت نمود كه اين اصطلاحات در انديشه مدرن معنا ومفهوم متفاوت وگاه متبايني از مفاهيم قديم پيدا مي كنند. خصلت اصلي انديشه مدرن عبارت است از : نوميناليسم فلسفي در نظريه شناخت در عصر جديد انسان ديگر مانند عصرقديم مدعي توانائي شناخت حقايق مطلق و رسوخ در ذات اشياء واعيان نيست نكته مهمي كه بايد برآن تاكيد ورزيد اين است كه نومنيالسم فلسفي و آزادي تفكر فردي به عنوان يك ارزش متعالي همگي در درون مباحث كلامي و فلسفي متألهين بزرگي چون ( دان اسكات ) و (ويليام اكام ) بودند نه انديشه ورزان ضد ديني يا غيرديني تذكر اين مطلب از اين لحاظ اهميت دارد كه در جامعه ما اغلب تصور بر اين است كه در آن گويا انسان جاي خدا نشسته وانسان محوري جايگزين خدا محوري شده است

مطالب دیگر:
📗مقالات مدیریت دانش- مجموعه سوم📗حسابداري با اكسل📗قرآن درماني📗معتقدات دين اسلام📗مقالات مدیریت دانش- مجموعه چهارم📗مقالات مدیریت دانش- مجموعه پنجم📗مقالات مدیریت دانش- مجموعه ششم📗مقالات مدیریت دانش- مجموعه هفتم📗مقالات مدیریت دانش- مجموعه هشتم📗اموزش کار با بخش پیشخوان وردپرس و ترفند های وردپرسی📗اموزش صفر تا صد نصب وراه اندازی وردپرس📗کسب درآمد در اینترنت با تولید و فروش محصولات آموزشی📗درآمد زایی آسان📗دانلود برنامه اپلیکیشن ساز اندروید + انتشار در کافه بازار📗دانلود فایل ورد Word پروژه پیش بینی بهره کشی و خوشه بندی آسیب پذیری­ ها بوسیله­ متن کاوی📗مقالات مدیریت دانش- مجموعه دهم📗مقالات مدیریت دانش- مجموعه یازدهم📗103-بكارگيري بتن اليافي در افزايش زمان باربري ديناميکي و پايداري در برابر موج زلزله📗مقالات مدیریت دانش- مجموعه دوازدهم📗مقالات مدیریت دانش- مجموعه سیزدهم📗104-افزايش باربري و کارائي بتن با بکارگيري الياف قابل کشش و ضایعات تراشکاری در ساخت بتن📗105-مدلسازي رفتار بتن در ستونهاي تقويت شده با FRP📗106-تكنولوژي بتن در مورد سازه هاي مستقر درمنطقه سواحل و جزاير خليج فارس📗107-آنالیز غیرخطی تیرهای بتن مسلح با مقاومت بالا مقاوم سازی شده با FRP📗108-ارزیابی رفتارلرزه ای و ارائه سه شیوه مقاوم سازی لرزه ای برای قابهای بتنی میان مرتبه موجود