دریافت(دانلود خلاصه كتاب جامعه شناسي سياسي نوشته دكتر بيوك محمدي)

فهرست مطالب خلاصه كتاب جامعه شناسي سياسي 1 تعريف دولت و حكومت 3 دولت: state و حكومت: governmernt 3 منشأ دولت و حكومت تطور و تكامل آن 4 انواع حكومت و دولت در گذشته و حال 5 اولين مطالعات سياسي 6 بازشناخت جامعه از حكومت در تفكر سياسي 8 دولت وحكومت از نظدانلود خلاصه كتاب جامعه شناسي سياسي نوشته دكتر بيوك محمدي|30013854|eoc34022777|دانلود خلاصه كتاب جامعه شناسي سياسي نوشته دكتر بيوك محمدي
این فایل درباره ی دانلود خلاصه كتاب جامعه شناسي سياسي نوشته دكتر بيوك محمدي می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالب

خلاصه كتاب جامعه شناسي سياسي 1تعريف دولت و حكومت 3دولت: state و حكومت: governmernt 3منشأ دولت و حكومت تطور و تكامل آن 4انواع حكومت و دولت در گذشته و حال 5اولين مطالعات سياسي 6بازشناخت جامعه از حكومت در تفكر سياسي 8دولت وحكومت از نظر اسلام 9اشكال مختلف حكومت 12طبقات اجتماعي و دولت و حكومت 13قدرت 17بحران و سرپيچي مردم از قوانين حكومتي 19نهضت هاي انقلابي آزادي بخش 24علم جماعه شناسي علم سياستعلم عبارتست از مجموعه اي از شناخت سازمان يافته درباره دنياي مادي، اجزاي تشگيل دهنده و پديده هاي موجود در آن كه با شيوه خاصي كه جهت رسيدن بدان شناخت به كار گرفته مي شود مشخص و از ساير روشهاي رسيدن به شناخت ممتاز مي گردد علم داراي دو شاخه اصلي:علوم طبيعي، علوم اجتماعي تقسيم مي كنند اولي به مطالعه پديده هاي فيزيكي و بيولوژيكي مي پردازد و دومي با جنبه هاي مختلف رفتار انسان سر و كار دارد.علوم اجتماعي با پيروي از اصول روش تحقيق در ساير علوم به يافته ها و تعميم هاي معتبري دست مي يابد. جامعه شناسان مثل ساير دانشمندان به نظريه پردازي دست مي زنندداده ها را جمع آوري و سپس به تجزيه و تحليل مي پردازند.بنابراين جامعه شناسي رشته اي از علم است و تمام خصوصياتي را كه يك رشته علمي بايد دارا باشد. دارا است.جامعه شناسي مطلعه علمي رفتار اجتماعي انسان است. يا به معني جامع تر مطالعه‌روند و الگوي كنشهاي متقابل افراد و گروه ها اشكال سازمانها و گروه ‌هاي اجتماعي، روابط ميان آنها و تأثير گروه بر روي رفتار فرد است.انسان احتياجاتي دارد كه براي ادامه حيات بايد برآورده شوند.(با شرايط اجتماعي محدوديتهايي در راه رفع اين احتياجات به وجود مي آورند لذا تنش و منازعه بين نيازهاي انسان و شرايط موجود اجتماعي ايجاد مي شود به درك اين تنش را آگاهي سياسي و بعد عملي آن را كه سعي در حل و فصل اين منازعه دارد سياست نام نهاده اند. از اين مي توان گفت كه سياست عملي است اجتماعي كه سعي در حل تنش و منازعه بين احتياجات انسان و واقيعات اجتماعي داشته علمي كه اين پديده را مطالعه مي كند علم سياست نام دارد.فرق ميان دو زمينه جامعه شناسي و علم سياست را ميتوان به اين شرح اعلام كرد جامعه شناسي علم مطالعه جامعه وعلم سياست علم مطالعه دولت است و در خصوص جامعه شناسي سياسي بايد گفت كه جامعه شناسي سياسي پلي بين جامعه شناسي علم سياست است نه بخش يا جزئي از اين علوم.و به اين صورت تعريف مي گردد كه زمينه اي از جامعه شناسي است كه با علل و نتايج اجتماعي، نحوه خاصي از توزيع قدرت در درون جامعه و بين جوامع و همچنين با تضادها و تعارضات سياسي مختلف كه منجر به دگرگوني از توزيع قدرت مي گردد سر و كار دارد.تعريف دولت و حكومتدولت: state و حكومت: governmernt)دولت نهادي سياسي قانوني است كه در بر گيرنده تمام افراد سرزمين يك كشور مي باشد. دولت در محدوده سرزمينش داراي حاكميت است. بدان معني كه مشروعاتي مي تواند افراد دو گروههاي موجود در سرزمين خود را مجبور به اطاعت از قانون كند. همچنين هر دولتي داراي يك حكومت است كه توسط آن سياستي را اتخاذ و اعمال مي كند. نظارت دولت بر حكومت ممكن اس توسط فرد يا گروهي كوچك و يا توسط اكثريت مردم صورت گيرد كه اين امر موجب ايجاد اشكال مختلف دولت مي گردد. حكومت دستگاه اداره كننده دولت مي‌باشدكه مجموعه اقتدارات سه گانه دولتي يعني قواي مققنه، مجريه و قضائيه را در اخيتار دارد.مطالب دیگر:
🔗پاورپوینت ضرب عددهای یک رقمی ریاضی سوم دبستان🔗پاورپوینت زندگی ما و آب علوم سوم ابتدایی🔗پاورپوینت نمادین سازی ریاضی سوم ابتدایی🔗پاورپوینت ضرب عددهای یک رقمی ریاضی سوم ابتدایی🔗پاورپوینت آموزش ریاضی سوم دبستان🔗تحقیق دگرگونی اجتماعی🔗پاورپوینت مبحث نیرو همه جا (1) علوم سوم دبستان🔗پاورپوینت مبحث نیرو همه جا (2) علوم سوم دبستان🔗پاورپوینت مبحث بکارید و ببینید علوم سوم دبستان🔗پاورپوینت مبحث هر کدام جای خود (1) علوم سوم دبستان🔗پاورپوینت مبحث هر کدام جای خود (2) علوم سوم دبستان🔗پاورپوینت بوی نرگس ، حوض فیروزه ای ، مَثَل فارسی سوم دبستان🔗پاورپوینت یار مهربان ، حوض فیروزه ای ، مَثَل فارسی سوم دبستان🔗پاورپوینت ایرانِ آباد ، بوی سیب و یاس ، خروس ایرانی فارسی سوم دبستان🔗پاورپوینت درس دریا فارسی سوم دبستان🔗تحقیق بحران هويت در جواني🔗پاورپوینت یار مهربان ، نقاشی دنیا فارسی سوم دبستان🔗پاورپوینت مواد اطراف ما (1) علوم سوم ابتدایی🔗پاورپوینت مبحث اندازه سطح ریاضی سوم دبستان🔗پاورپوینت ایران عزیز فارسی سوم دبستان🔗پاورپوینت مبحث جمع در جدول ارزش مکانی ریاضی سوم دبستان🔗پاورپوینت 5 راهبرد زیر مسئله سازی🔗پاورپوینت چشم های آسمان ، افتادن از آسمان ، نیایش فارسی سوم دبستان🔗پاورپوینت درس نهم ( بوی نرگس ) فارسی اول دبستان🔗پاورپوینت آموزش اذان و اقامه ، وضو ، نماز و تیمم